Uitnodiging van De Turnkring Oud Beijerland

Algemene Leden Vergadering op 28 mei 2024 welke wordt gehouden in vergaderzaal
“Creawaard” van de Open Waard op het Zoomwijckplein 11. Te bereiken via de
grote hal. Aanvang 19.30 uur. Zaal open om 19.15 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen.

2. Vaststelling verslag vorige ALV.

3. Verslag van de kascontrole-commissie.

4. A. Jaarverslag 2023.
B. Vaststelling financieel jaarverslag 2023.
C. Mededeling verhoging lesgelden seizoen 2024.

5. Verkiezing nieuwe kascontrole-commissie.

6. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. Paula Green. We bedanken haar hartelijk
voor haar inzet voor de vereniging. Er zijn op dit moment geen nieuwe aanmeldingen
van bestuursleden. Het bestuur bestaat nog maar uit 3 personen. Dit is veel te
weinig. Als er dit jaar geen nieuwe bestuursleden
bijkomen, komt het einde van het bestaan van de vereniging in zicht.
Het is aan de leden om dit te voorkomen zodat iedereen kan blijven turnen. Dus
denk na en kijk of u kan helpen om de vereniging in stand te houden. Het kost u
maar enkele uurtjes per maand en iedereen kan het.
Kandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden via telefoonnummer
06-19934774 of via de verenigings-app.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.

Toelichting punt 4 C.
Zoals vorig jaar al is besproken is het noodzakelijk dat de lesgelden worden verhoogd. Dit omdat we anders elk jaar een negatief resultaat hebben waardoor het voortbestaan in gevaar komt.
Het is nodig om de leskosten per kwartaal met ongeveer € 2,50 per lesuur te verhogen waarbij we de bedragen naar boven hebben afgerond. De verhoging gaat per het 2de kwartaal in.

Oud Beijerland, mei 2024