De Turnkring hanteert een gedragscode voor de leiders en begeleiders die namens de vereniging het sportaanbod uitvoeren.

In gevallen waarin u van mening bent dat de gedragscode, zoals die hieronder is beschreven, niet nageleefd wordt kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar de voorzitter of naar ons vertrouwenspersoon

GEDRAGSCODE
 De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het lid zich veilig en gerespecteerd voelt
 De begeleider onthoudt zich ervan het lid te bejegenen op een wijze die de pupil in zijn waardigheid aantast
 De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het lid dan functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt het lid niet bij hem/haar thuis
 De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van het lid. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen begeleider en pupil tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag
 De begeleider mag het lid niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden
 De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met de leden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer
 De begeleider heeft de plicht het lid naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel overschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij het lid is betrokken, wordt nageleefd
 Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen
 De begeleider geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn
 In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

GEDRAGSREGELS
Wij vragen van alle medewerkers, leden, ouders en bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de gedragsregels.

 Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet, iedereen telt gelijk mee binnen de vereniging
 Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 Ik val de ander niet lastig
 Ik berokken de ander geen schade
 Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
 Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
 Ik sluit niemand buiten
 Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen
 Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
 Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht
 Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk
 Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen, als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp
 Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur
 Iedereen is welkom, clubgevoel en verbondenheid staan centraal
 Fair play in de zaal, maar ook in gedrag naar elkaar, respect voor elkaar en voor de omgeving
 Zeg wat je doet en doe wat je zegt, we zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen, we staan open voor opbouwende kritiek en leren graag van elkaar, we bieden elkaar kansen en mogelijkheden tot nieuwe ontwikkelingen
 We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging en de accommodaties waarvan wij gebruik maken, wij voelen ons verantwoordelijk voor onze leden, onze vrijwilligers en voor de omgeving waarin we actief zijn
 We staan open voor nieuwe sporten, nieuwe mogelijkheden, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kansen
 Afspraak = afspraak
 We hebben respect voor elkaar (voor) zowel binnen als buiten de vereniging, zowel in de persoon als in de spullen van een ander
 We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en taalgebruik
 We staan open voor feedback waar we van kunnen leren
 Het werk van vrijwilligers wordt gewaardeerd